23 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
08:55   (16+)
09:00   (16+)
10:00   . - (16+)
11:00   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
13:45   (16+)
14:00   . - (16+)
15:05   . (16+)
" " , 31 2013 .
18:05   (16+)
18:10   (16+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00   . (16+)
. shanson.tv
20:55   (16+)
21:55   . - (16+)
22:45   (16+)
23:00   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
01:35   (16+)
01:40   . - (16+)
02:35   . (16+)
" " , 31 2013 .
05:40   (16+)
05:45   (16+)
06:40   . (16+)
- -
 
24 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
09:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
10:00   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
13:50   (16+)
14:00   (16+)
15:00   . - (16+)
16:00   . (12+)
- , 13- 2008-
18:30  - (16+)
20:25  . IN-GRID (12+)
. IN-GRID
20:50   (16+)
21:00   . (16+)
. shanson.tv
22:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
23:00   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
02:35   (16+)
03:35   (16+)
03:40   . - (16+)
04:40   . (12+)
- , 13- 2008-
07:05   -. (12+)
07:30  . IN-GRID (12+)
. IN-GRID
 
25 () 2017
08:00   . 238 (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
10:00   . - (12+)
11:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
12:00  ! ! ! (12+)
14:30   . (16+)
- ,
16:15   (16+)
16:30   (16+)
17:30   (16+)
17:35   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
21:15   (16+)
21:30   . 238 (16+)
. shanson.tv
22:25   (16+)
22:30   (16+)
23:30   . - (12+)
00:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
01:20  ! ! ! (12+)
03:40   . (16+)
- ,
05:25   (16+)
05:30   (16+)
06:25  . (12+)
 
26 () 2017
08:00   . 239 (16+)
. shanson.tv
08:55   (16+)
09:00   (16+)
10:00   . - (16+)
11:00  - (16+)
13:00   . (12+)
. , , 29 2014
15:30   -. (16+)
, , ,
16:00   (16+)
16:55   . - (16+)
17:50   . (12+)
- . . 2007-
19:25   (16+)
20:00   . 239 (16+)
. shanson.tv
20:55   (16+)
21:05   (16+)
22:00   . - (16+)
23:00  - (16+)
00:50   . (12+)
. , , 29 2014
03:10   -. (16+)
, , ,
03:35   (16+)
04:35   (16+)
04:45   . - (16+)
05:40   (16+)
05:50   . (12+)
- . . 2007-
07:25   (16+)
 
27 () 2017
08:00   . 240 (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
10:00   . - (16+)
10:55   (16+)
11:00  , , ! (16+)
13:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
14:00   . (12+)
, ! . , , , . , , 2011
15:45   (16+)
15:55   (16+)
17:00   -. (16+)
, , ,
17:30  ! ! ! (16+)
22:00   . 240 (16+)
. shanson.tv
23:00   (16+)
00:00   . - (16+)
00:55   (16+)
01:00  , , ! (16+)
02:55  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
03:50   . (12+)
, ! . , , , . , , 2011
05:35   (16+)
05:40   (16+)
06:35   -. (16+)
, , ,
07:00   . (12+)
 
28 () 2017
08:00   . 241 (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
10:00   . - (16+)
10:55   (16+)
11:00   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
13:45   (16+)
14:00   . - (16+)
15:05   . (16+)
" " , 31 2013 .
18:05   (16+)
18:15   (16+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00   . 241 (16+)
. shanson.tv
21:00   (16+)
22:00   . - (16+)
22:55   (16+)
23:00   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
01:40   . - (16+)
02:35   (16+)
02:40   . (16+)
" " , 31 2013 .
05:40   (16+)
05:45   (16+)
06:40   . (16+)
- -
 
29 () 2017
08:00   . 242 (16+)
. shanson.tv
09:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
10:00   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
13:50   (16+)
14:00   (16+)
15:00   . - (16+)
16:00   . (12+)
- , 13- 2008-
18:30  - (16+)
20:25  . IN-GRID (12+)
. IN-GRID
20:50   (16+)
21:00   . 242 (16+)
. shanson.tv
22:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
23:00   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
02:35   (16+)
03:35   (16+)
03:40   . - (16+)
04:40   . (12+)
- , 13- 2008-
07:05   -. (12+)
07:30  . IN-GRID (12+)
. IN-GRID
 
30 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
10:00   . - (12+)
11:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
12:00  ! ! ! (12+)
14:30   . . (16+)
- ,
16:15   (16+)
16:30   (16+)
17:25   (16+)
17:35   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
21:15   (16+)
21:25   . (16+)
. shanson.tv
22:30   (16+)
23:30   . - (12+)
00:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
01:20  ! ! ! (12+)
03:40   . . (16+)
- ,
05:25   (16+)
05:30   (16+)
06:25  . (12+)
 
22 () 2017
08:00   229 (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
09:55   (16+)
10:00   . - (16+)
11:00   . (16+)
- " !", , 16 2015 .
13:45   (16+)
14:00   (16+)
15:00  -130: (12+)
130 - .. . 20- 2013-
17:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
18:00  . Adriano CELENTANO (16+)
19:40   (16+)
20:00   229 (16+)
. shanson.tv
20:55   (16+)
21:05   (16+)
22:00   . - (16+)
23:00   . (16+)
- " !", , 16 2015 .
01:35   -. (16+)
, , ,
02:00   (16+)
02:55   (16+)
03:00  -130: (12+)
130 - .. . 20- 2013-
05:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
06:00  . Adriano CELENTANO (16+)
07:45   (16+)
 
21 () 2017
08:00   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
11:45   (16+)
11:55   228 (16+)
. shanson.tv
13:00   (16+)
14:00   . (16+)
14:55  , , . (16+)
- , , -
16:25   . . (16+)
- - , ,
18:05  - (16+)
20:00   (16+)
20:05   -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
23:50   (16+)
00:00   228 (16+)
. shanson.tv
00:55   (16+)
01:00   (16+)
02:00   . (16+)
02:50   (16+)
02:55  , , . (16+)
- , , -
04:25   . . (16+)
- - , ,
06:05  - (16+)
 
20 () 2017
08:00   227 (16+)
. shanson.tv
08:55   (16+)
09:00   (16+)
10:00   . (16+)
10:55   (16+)
11:00   . (12+)
. , , , , . 2008-
14:00   . - (16+)
- , "" - -
17:15   (16+)
17:30   (16+)
18:30   . - (12+)
19:30  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
20:30   227 (16+)
. shanson.tv
21:30   (16+)
21:35   (16+)
22:30   . (16+)
23:25   (16+)
23:35   . (12+)
. , , , , . 2008-
02:20   . - (16+)
- , "" - -
05:35   (16+)
06:30   (16+)
06:35   . - (12+)
07:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
 
19 () 2017
08:00   230 (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
09:55   (16+)
10:00   . (16+)
10:55   (16+)
11:00   -2016 (12+)
" - 10 " . , 19 2016
14:00   . -99 (16+)
.
14:35  - (16+)
16:30   . (16+)
, . -, 2003
18:00   (16+)
19:05   -. (16+)
, , ,
19:30  , , ! (12+)
20:55   (16+)
21:05   230 (16+)
. shanson.tv
22:00   (16+)
22:55   (16+)
23:05   . (16+)
23:55   (16+)
00:05   -2016 (12+)
" - 10 " . , 19 2016
02:50   (16+)
02:55   . -99 (16+)
.
03:25  - (16+)
05:20   . (16+)
, . -, 2003
06:55   (16+)
07:00  , , ! (12+)
 
18 () 2017
08:00   231 (16+)
. shanson.tv
08:55   (16+)
09:00   (16+)
10:00   . (16+)
10:45   (16+)
11:00  - (16+)
12:55   (16+)
13:00   . (16+)
. 2016
15:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
16:30   . (12+)
. . , , 2009-
18:20   (16+)
18:30   -. (16+)
, , ,
18:55   . - (16+)
19:45   (16+)
20:00   231 (16+)
. shanson.tv
20:55   (16+)
21:00   (16+)
22:00   . (16+)
22:45   (16+)
23:00  - (16+)
00:55   (16+)
01:00   . (16+)
. 2016
03:10  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
04:05   . (12+)
. . , , 2009-
06:00   . (16+)
07:45   (16+)
 
17 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
09:00   (16+)
09:55   (16+)
10:00   . - (16+)
11:00   . (16+)
- " !", , 16 2015 .
13:55   (16+)
14:00   (16+)
15:00  -130: (12+)
130 - .. . 20- 2013-
17:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
18:00  . Adriano CELENTANO (16+)
19:40   (16+)
20:00   . (16+)
. shanson.tv
21:00   (16+)
21:05   (16+)
22:00   . - (16+)
23:00   . (16+)
- " !", , 16 2015 .
01:35   -. (16+)
, , ,
02:00   (16+)
02:55   (16+)
03:00  -130: (12+)
130 - .. . 20- 2013-
05:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
06:00  . Adriano CELENTANO (16+)
07:45   (16+)
 
16 () 2017
08:00  . -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
11:45   (16+)
11:55   . (16+)
. shanson.tv
12:55   (16+)
13:00   (16+)
14:00   . (16+)
14:55  , , . (16+)
- , , -
16:25   . (16+)
- - , ,
18:05  - (16+)
20:00  . -2017 (12+)
, 10- " . " . , 18 2017
23:50   (16+)
00:00   . (16+)
. shanson.tv
00:55   (16+)
01:00   (16+)
02:00   . (16+)
02:50   (16+)
02:55  , , . (16+)
- , , -
04:15   (16+)
04:25   . (16+)
- - , ,
06:05  - (16+)