24 () 2017
08:00  . . (16+)
5:0 . . , , , , . , , 2009
10:50   (16+)
11:00   . (16+)
. shanson.tv
12:00   . - (16+)
12:55   (16+)
14:00  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
16:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
17:00  ! ! ! (12+)
19:15   (12+)
20:00  . . (16+)
5:0 . . , , , , . , , 2009
22:55   (16+)
23:00   . (16+)
. shanson.tv
00:00   . - (16+)
00:50   (16+)
01:45  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
03:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
04:20  ! ! ! (12+)
06:30   (12+)
07:00   ! (16+)
21- 1999- -. -
 
25 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (12+)
10:00   (16+)
10:55   (16+)
11:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
13:30   . - (12+)
14:25   . (16+)
22 2013
16:40  - (16+)
18:50   (16+)
19:05   . (16+)
20:45   (16+)
20:55   . (16+)
. shanson.tv
22:00   . - (12+)
23:00   (16+)
23:55   (16+)
00:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
02:10   . - (12+)
03:00  - (16+)
05:00  ! ! ! (12+)
07:25   (12+)
 
26 () 2017
08:00   . (12+)
-2013. , 16- 2013-
10:40   . 203 (16+)
. shanson.tv
11:45   (16+)
12:00   . - (12+)
13:00   (16+)
14:00   . (16+)
" " "". , 2005 .
15:30  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
16:30  . (16+)
17:20   (16+)
17:30   . - (16+)
18:25   (16+)
18:30  , , ! (16+)
20:00   . (12+)
-2013. , 16- 2013-
22:40   . 203 (16+)
. shanson.tv
23:45   (16+)
23:55   . - (12+)
00:50   (16+)
01:40   . (16+)
" " "". , 2005 .
03:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
03:50  . (16+)
04:40   (16+)
04:45   . - (16+)
05:40  , , ! (16+)
07:35   (16+)
07:45  . (16+)
 
27 () 2017
08:00   . (16+)
. 2016
10:15   (16+)
10:25   . 204 (16+)
. shanson.tv
11:30   . - (16+)
12:30   (16+)
13:25  - (16+)
15:30   . (12+)
, , . , - , 2014-
17:25   . (16+)
18:10   . (16+)
, , -
19:50   (16+)
20:00   . (16+)
. 2016
22:15   (16+)
22:30   . 204 (16+)
. shanson.tv
23:30   . - (16+)
00:15   (16+)
00:25   (16+)
01:10  - (16+)
03:10   . (12+)
, , . , - , 2014-
04:55   (16+)
05:00   . (16+)
05:30  ! ! ! (12+)
07:50   (16+)
 
28 () 2017
08:00   . 205 (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (16+)
09:55   (16+)
10:00   (16+)
11:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
13:45   (16+)
14:40  ! ! ! (12+)
18:00  . Lara FABIAN (12+)
19:05   . (16+)
5:0 . . , , , , . , , 2009
22:00   . 205 (16+)
. shanson.tv
23:00   . - (16+)
23:40   (16+)
00:35   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
03:00   (16+)
03:05   (16+)
03:50  ! ! ! (12+)
07:00  . Lara FABIAN (12+)
 
29 () 2017
08:00   . . (6+)
" " CROCUS CITY HALL, 16 2014 .
11:45   (16+)
11:55   . 206 (16+)
. shanson.tv
13:00   . - (16+)
14:00   (16+)
14:55  , , ! (16+)
17:05  . (16+)
18:00   (16+)
18:55   . (12+)
. , , 2011
21:00   . . (6+)
" " CROCUS CITY HALL, 16 2014 .
00:45   (16+)
00:50   . 206 (16+)
. shanson.tv
01:40   (16+)
01:45   . - (16+)
02:40   (16+)
03:30  , , ! (16+)
05:20   (16+)
05:30  . (16+)
06:30   (16+)
07:35   -. (12+)
 
30 () 2017
08:00   . 207 (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (12+)
10:00   (16+)
10:55   (16+)
11:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
13:30   . - (12+)
14:25   . (16+)
22 2013
16:40  - (16+)
18:50   (16+)
19:05   . (16+)
20:45   (16+)
20:55   . 207 (16+)
. shanson.tv
22:00   . - (12+)
23:00   (16+)
23:55   (16+)
00:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
02:10   . - (12+)
03:00  - (16+)
05:00  ! ! ! (12+)
07:25   (12+)
 
01 () 2017
08:00  . . (12+)
" ".
10:45   (16+)
11:00  . . (16+)
- -
12:15   (16+)
12:25   . (16+)
. shanson.tv
13:25   . - (12+)
14:30   (16+)
15:25   (16+)
15:30   . (16+)
" " "". , 2005 .
17:00  , , ! (16+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00  . . (12+)
" ".
22:45   (16+)
23:00  . . (16+)
- -
00:15   (16+)
00:25   . (16+)
. shanson.tv
01:20   . - (12+)
02:15   (16+)
03:05   (16+)
03:10   . (16+)
" " "". , 2005 .
04:30  , , ! (16+)
06:00  . (16+)
07:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
 
23 () 2017
08:00   194 (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (16+)
10:00   (16+)
10:55   -2009 (12+)
. 17 2009
14:35   . (16+)
, . , , ... , , -
16:30   (16+)
17:25   . ROSENSTOLZ (12+)
. 2008
20:00   194 (16+)
. shanson.tv
21:00   . - (16+)
22:00   (16+)
22:55   (12+)
23:30   -2009 (12+)
. 17 2009
02:45   . (16+)
, . , , ... , , -
04:30   (16+)
05:25   . ROSENSTOLZ (12+)
. 2008
 
22 () 2017
08:00   . (12+)
, ! . , , , , , . , , 2008
10:50   (16+)
11:00   193 (16+)
. shanson.tv
12:00   . - (16+)
12:45   (16+)
12:55   (16+)
13:50  - (16+)
16:00  Ѩ - . (16+)
- . .
17:00   . - (12+)
18:00  . (16+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00   . (12+)
, ! . , , , , , . , , 2008
22:50   (16+)
23:00   193 (16+)
. shanson.tv
00:00   . - (16+)
00:40   (16+)
01:35  - (16+)
03:30  Ѩ - . (16+)
- . .
04:25   . - (12+)
05:05   (12+)
05:40  . (16+)
07:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
 
21 () 2017
08:00   192 (16+)
. shanson.tv
08:55   (16+)
09:00   . - (16+)
10:00   (16+)
11:00   . (16+)
. . , 2011
13:30   (16+)
14:25   (12+)
15:00   . (16+)
- , ,
16:15   (16+)
16:30  . Adriano CELENTANO (16+)
17:10  ! ! ! (12+)
19:45   (16+)
20:00   192 (16+)
. shanson.tv
20:55   (16+)
21:00   . - (16+)
22:00   (16+)
23:05   . (16+)
. . , 2011
01:10   (16+)
02:00   . (16+)
- , ,
03:05  . Adriano CELENTANO (16+)
03:45  ! ! ! (12+)
06:10   (16+)
07:00  , , ! (16+)
 
20 () 2017
08:00   195 (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (16+)
10:00   (16+)
10:55   -2016 (12+)
" - 10 " . , 19 2016
14:00   . (16+)
14:55   (16+)
15:50  . Adriano CELENTANO (16+)
16:50  - (16+)
19:05   . 6:0 (16+)
, , - 6:0. , - , 14- 2016-
21:00   195 (16+)
. shanson.tv
22:00   (16+)
22:05   . - (16+)
23:00   (16+)
23:55   -2016 (12+)
" - 10 " . , 19 2016
02:35   (16+)
02:40   . (16+)
03:30   (16+)
04:25   (12+)
04:55  . Adriano CELENTANO (16+)
05:50  - (16+)
 
19 () 2017
08:00   -2013 (12+)
. , 16 2013.
10:50   (16+)
11:00   196 (16+)
. shanson.tv
11:55   (16+)
12:00   . - (16+)
12:55   (16+)
14:00  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
16:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
17:00  ! ! ! (12+)
19:15   (12+)
19:55   -2013 (12+)
. , 16 2013.
22:50   (16+)
23:00   196 (16+)
. shanson.tv
00:00   . - (16+)
00:50   (16+)
01:45  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
03:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
04:15  ! ! ! (12+)
06:30   (12+)
07:00   ! (16+)
21- 1999- -. -
 
18 () 2017
08:00   . (16+)
. shanson.tv
09:00   . - (16+)
10:00   (16+)
10:55   -2009 (12+)
. 17 2009
14:35   . (16+)
, . , , ... , , -
16:30   (16+)
17:25   . ROSENSTOLZ (12+)
. 2008
20:00   . (16+)
. shanson.tv
21:00   . - (16+)
22:00   (16+)
23:00   (12+)
23:30   -2009 (12+)
. 17 2009
02:50   . (16+)
, . , , ... , , -
04:30   (16+)
05:25   . ROSENSTOLZ (12+)
. 2008
 
17 () 2017
08:00  . . (12+)
, ! . , , , , , . , , 2008
10:50   (16+)
11:00   . (16+)
. shanson.tv
12:00   . - (16+)
12:45   (16+)
12:55   (16+)
13:55  - (16+)
16:00  Ѩ - . (16+)
- . .
17:00   . - (12+)
18:00  . (16+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00  . . (12+)
, ! . , , , , , . , , 2008
22:50   (16+)
23:00   . (16+)
. shanson.tv
00:00   . - (16+)
00:45   (16+)
01:35  - (16+)
03:30  Ѩ - . (16+)
- . .
04:25   . - (12+)
05:05   (12+)
05:40  . (16+)
07:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .